مصاحبه با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبه با ملالى جويا عضو پارلمان افغانستان

راديو پژواك - ونكوور