اعدام شدگان افغانی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

این جنایت رژیم ایران را نیز به یاد داشته باشیم - 45 نفر قربانی از لیست بلندبالای اعدام شدگان  افغانی

http://www.youtube.com/watch?v=7ViVkcTG298