کارل مارکس در نیویورک

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ