کارل مارکس در نیویورک

يكشنبه ، ۱۲ بهمن ۱۳۸۲؛ ۰۱ فوریه ۲۰۰۴

چاپ

کارل مارکس در نیویورک
نمایشنامه
ترجمه تراب حق شناس