ارائهء مآخذی چند در توضیح معنا و کاربرد واژه هائی چون شرک، کفر، الحاد، زندقه و...

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ