چند مقاله به زبان عربی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مقالاتی درباره ایران به زبان عربی منتشر شده در روزنامه الحیات (1999 - 2000)