مصاحبه تلویزیون دمکراسی شورایی با بهرام قدیمی پیرامون ناپدید کردن 43 دانشجو در مکزیک

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

https://www.youtube.com/watch?v=CxcEdZBY7TM