از فیضیه تا پیـــکار… خاطرات و نوشته‌های تراب حق‌شناس

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

khaterat-torabL.jpg

رونمایی کتاب:

شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ - ساعت ۲ بعدازظهر در گورستان پرلاشِز، پاریس

در سالگرد درگذشت رفیق تراب حقشناس، بر مزار رفقا پوران بازرگان و تراب

آدرس مزار: مترو خط ۳ ایستکاه Gambetta

واضح است که برگزاری این مراسم مشروط به میزان محدویتهای ناشی از بیماری کروناست.

به روزرسانی: http:peykar.org

لطفا طی مراسم، استفاده از ماسک و حفظ فاصلۀ ضروری فراموش نشود!

اندیشه و پیــکار

ژانویه ۲۰۲۱