در بزرگداشت پوران بازرگان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ