نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

Nabardi Nabarabar

(An Unequal Battle)

Nima Parvaresh

Andeesheh va Peykar

Publications