کمون پاریس

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ    تاريخ

كمون پاريس ۱۸۷۱


Comune 1871 - Lissagaray