کنگره بین المللی مارکس جلد سوم

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

فهرست
به جای مقدمه
گزارشی از کنگره دوم بین المللی مارکس تراب حق شناس
پیروزی سوسیال دمکراتها و تأثیر آن در بحران نولیبرالیسم‏؟ فریتس ولفگانگ هوگ حق شناس- ساعی
کدام کمونیسم بعد از کمونیسم؟ اتی ین بالیبار رضا ناصحی
کارل مارکس و ماکس وبر: ناقدان سرمایه داری میکائیل لووی حق شناس- ساعی
نقد اقتصاد گرائی و اقتصاد گرائی در اندیشه مارکس ژان- ماری ونسان حق شناس- ساعی
انواع مارکسیسم، نومارکسیسم، پسا مارکسیسم در آئینۀ فلسفۀ امروز فرانسه آندره توزل حق شناس- ساعی
نگاهی به جنبش کارگری و اجتماعی فرانسه: دسامبر95 تا دسامبر1996 دانیل بن سعید حق شناس- ساعی
مبارزات سال های 1990 در فرانسه کریستف آگیتون فرزاد سرمدی
اشکال زندگی و پراکسیس از نظر وینکنشتاین: گوشۀ چشمی به مارکس؟ کریستیان شوبره حبیب ساعی
چند مقاله اقتصادی
بحران، جهانی شدن، تسلط سرمایۀ مالی ژرار دومینل- دومینیک له وی حق شناس- ساعی
از نئولیبرالیسم تا رکود؟ به سوی بحران سرمایه داری جهانی رابرت برنر تقی مقدم
قدرت سرمایۀ مالی، محدودیت های درونزاد سرمایه داری جهانی شده کلود سرفاتی بهزاد مشیری‏
مالیۀ بی پشتوانه: بازاهای مالی و سرمایۀ مجازی میشل زرباتو م. ثابت
ضمیمۀ 1
فراخوان کنگرۀ سوم بین المللی مارکس
چهار روشنفکر مارکسیست و بحث در بارۀ سوء قصدهای 11 سپتامبر سمیر امین، ژرژ لابیکا، ایزابل مونال، ‏ایوبنو
سوء قصدهای 11 سپتامبر سمیر امین بهروز افشین
کنگره جهانی علیه نژاد پرستی گزارشی از سمیر امین تراب حق شناس
ضمیمۀ 2‏
مصاحبه ای با ارنست بلوخ

معرفی کوتاه سه کتاب
اتوپی مشخص ارنست بلوخ از ارنو مونستر

فرهنگ مارکس معاصر از ژاک بیده و ا. کوولاکس

مفهوم جامعۀ مدنی و ایدۀ سوسیالیسم از ناصر اعتمادی

فهرست مطالب به زبان فرانسه