دفتری از نقاشی‌های ارژنگ خامنه‌ای و یادنگاره‌های زندان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

alt

منتشر شد:

آنچه در این دفتر جمع‌آوری شده از جمله گواهی‌های تصویری اوست از سال‌های زندان دوره شاه از ۱۳۵۰ تا ۵۷ و زمانه تبعید....


مجموعه‌ای از ۸۰ نقاشی

بها برابر ۱۰ یورو به اضافه مخارج پست