گوشه اى از زندگى روزمرهء فلسطينى ها: بدون شرح

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

ويدئوهايى را كه روى Youtube به آدرس زير مشاهده مى كنيد انجمن فلسطينى رواد Rowwad در يك پست بازرسى اسرائيلى يا Check-point در دروازهء شهر بيت لحم واقع در ساحل غربى رود اردن (فلسطين) تهيه كرده است.
هزاران كارگر زحمتكش فلسطينى هر روز از ساعت ۴ صبح منتظر مى مانند تا اجازهء عبور به سوى محل كار، مزرعه، مدرسه، بيمارستان و... به دست آورند. آنها بايد سرما، انتظار، سيم هاى خاردار، ديوار، و نيز تكبر و بداخلاقى سربازان اسرائيلى و تحقير را تحمل كنند.
لحظاتى به اين دو ويدئو نگاه كنيد:

http://fr.youtube.com/watch ?v=d1FaWE1SIZk&feature=related

http://fr.youtube.com/watch?v=bt_TTZc7-sU&feature=related

برگرفته از سايت همبستگى صداها براى صلح عادلانه در خاورميانه
http://www.paixjusteauprocheorient.com