مصاحبه با تراب حق‌شناس دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو برابری: مصاحبه با تراب حق‌شناس

دربارهء تهاجم اسرائيل به غزه و ويرانى‌ها و كشتار فلسطينى‌ها