گفت و گو با تراب حق شناس در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: گفت و گو با تراب حق شناس


در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين