گفت و گو با تراب حق شناس در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين (فایل صوتی)

چهارشنبه ، ۲۱ فروردين ۱۳۸۷؛ ۰۹ آوریل ۲۰۰۸

چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: گفت و گو با تراب حق شناس


در بارهء شصتمين سال تشكيل دولت اسرائيل و فاجعهء فلسطين