مصاحبه با تراب حق شناس در باره مقاومت در غزه و نیز در بارهء درگذشت ژرژ حبش (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

 

در باره مقاومت در غزه
و نیز در بارهء درگذشت ژرژ حبش