تحولات اخير در فلسطين بحث و گفت و گو در پالتاک (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

تحولات اخير در فلسطين
بحث و گفت و گو در پالتاک


برگرفته از سايت اتحاد سوسياليست ها

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم