تحولات اخير در فلسطين بحث و گفت و گو در پالتاک (فایل صوتی)

چهارشنبه ، ۱۰ اسفند ۱۳۸۴؛ ۰۱ مارس ۲۰۰۶

چاپ

تحولات اخير در فلسطين
بحث و گفت و گو در پالتاک


برگرفته از سايت اتحاد سوسياليست ها

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم