مصاحبه با تراب حق شناس در مورد عقب نشينی اسرائيل از نوار غزه (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو پژواک: مصاحبه با تراب حق شناس

 
در مورد عقب نشينی اسرائيل از نوار غزه
ونکوور (کانادا)