درگذشت ياسر عرفات و تأثير آن بر جنبش مقاومت فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو پژواک: مصاحبه با تراب حق شناس

درگذشت ياسر عرفات و تأثير آن بر جنبش مقاومت فلسطين

ونکوور (کانادا)، ۲۲ نوامبر۲۰۰۴