مصاحبه با تراب حق شناس پيرامون نقش ياسر عرفات در جنبش فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو برابری: مصاحبه با تراب حق شناس


پيرامون نقش ياسر عرفات در جنبش فلسطين