مصاحبه با تراب حق شناس جانشينی عرفات و انتخابات در فلسطين (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو بین المللی فرانسه: مصاحبه با تراب حق شناس

جانشينی عرفات و انتخابات در فلسطين

۲۷ آبان ۸۳ = ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴