جنایات جنگی اسرائیل علیه مردم فلسطین گالرى كارتونيست برزيلى، كارلوس لاتوف

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

Carlos Latuff

http://www.sinkers.org/latuff
http://galeria.ezln.org.mx/thumbnails.php?album=2&page=2براى ديدن كارهاى ديگر اين هنرمند مى توانيد به سايت هاى زير رجوع كنيد:
http://www.sinkers.org/latuff
http://galeria.ezln.org.mx/thumbnails.php?album=2&page=2