مصاحبه با تراب حق شناس در باره اوضاع کنونی فلسطین (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

در باره اوضاع کنونی فلسطین