مصاحبه با تراب حق شناس در باره اوضاع کنونی فلسطین (فایل صوتی)

پنجشنبه ، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۹؛ ۰۶ مه ۲۰۱۰

چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

در باره اوضاع کنونی فلسطین