مصاحبهء تلویزیون کومله با تراب حق شناس دربارهء اوضاع جاری فلسطین: اشغالگری و مقاومت دربرابر آن

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبهء تلویزیون کومله با تراب حق شناس دربارهء اوضاع جاری فلسطین: اشغالگری و مقاومت دربرابر آن