مصاحبه با تراب حق‌شناس در رابطه با حمله ارتش اسرائیل به کاروان کشتیهای کمک به مردم مقاوم فلسطین در غزه و پیرامون اوضاع سیاسی در غزه

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

رادیو دمکراسی شورایی: مصاحبه با تراب حق‌شناس