دربارهء دور جدید «مذاکرات صلح» فلسطین ـ اسرائیل

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبه تلویزیون کومله با تراب حق شناس

(سایت حزب کمونیست ایران ـ تلویزیون کومله ـ برنامه فارسی ـ چشم انداز)