برنامه تلویزیونی کادر: ویژه فلسطین

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

برنامه تلویزیونی کادر از طریق سایت کومله
http://vimeo.com/54230761