فلسطین: من ضد صلح نیستم، صلح ضد من است

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

به مناسبت بیستمین سالگرد قرارداد اسلو ویدئو را ببینید، دروغ ها  و توهم ها را
 http://www.broken-hopes.fr