غزه زیر بمباران است و دنیا ساکت!

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

http://mondoweiss.net/2014/06/shocking-reality-ground.html