هنگامی که یکی از اهل خانه گواهی می دهد...

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

https://www.youtube.com/watch?v=L9_OcCXvT6Y#t=3638