موانع ذهنی ايجاد تشکل های کارگری

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

نامۀ سرگشاده به اتحاد کميته های کارگر

جمعی از کمونيستهای ايران ( آذرخش )
٥ دی ١٣۸٥، ۲٦ دسامبر ۲٠٠٦