نقد کتاب: اين، تکريم اغنياست يا تحقير فقيران

پنجشنبه ، ۲۱ دی ۱۳۸۵؛ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۷

چاپ

اين، تکريم اغنياست يا تحقير فقيران
نقد کتاب
ثروت و فقر ملل
(چرا بعضی ها چنان ثروتمندند و بعضی ها چنين فقير؟)
نوشتهء ديويد س. لندز
ترجمه دکتر ناصر موفقيان
مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی و انتشارات گام نو

فريبرز رئيس دانا

برگرفته از «بررسی کتاب تهران»
شهریور ۱۳۸۵