زمينه ها و زمانه ها در بارهء سخنان پاپ در مورد اسلام (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

زمينه ها و زمانه ها
در بارهء سخنان پاپ در مورد اسلام


با مشارکت تراب حق شناس و محمد رضا درويش
برگرفته از راديو فرانس انترناسيونال