دردهای مردم

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

شهرستان قلعه گنج یکی از شهرستانهای استان کرمان.

http://www.youtube.com/watch?v=Lj37yh7QsdI