گزارش سی ساله كارخانه ی توليددارو

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

گزارش سی ساله
مستند سازیِ سه دهه تجربه ی يك فعال كارگری
كارگرِ كارخانه ی توليددارو

دانلود نسخه پی دی اف