نشریه عصیان

يكشنبه ، ۲ مهر ۱۳۹۱؛ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲

چاپ

اندیشه و پیکار وظیفه خود می داند از کوشش ها و ابتکارهایی که در راه اعتلای جنبش انقلابی و فرهنگ مارکسیستی در ایران صورت می گیرد، در حد امکان، هر چند ناچیز، حمایت کند
نشریه عصیان شماره ۱۷ و  ۱۸ OsOsyan_17.   OsOsyan_18,
آدرس منبع http://committeebe.blogspot.de: