در باب مواجهه با خیزش‌های محتمل پیش رو

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

http://blog.youthdialog.net/?p=1169
منبع: سایت پراکسیس