برنامه تلویزیونی کادر: ویژه برنامه 16 آذر روز دانشجو

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

برنامه تلویزیونی کادر از طریق سایت کومله
https://vimeo.com/54963365