کادر:سرود عشق و عدالت

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ