کادر:اجرایی از نمایشنامه «مارکس در سوهو»

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ