فیلم مستند در باره گورستان خاوران

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

http://www.youtube.com/watch?v=tLqmnSpf260