شاندور پتوفى شاعر انقلابى مجار

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

شاندور پتوفى
شاعر انقلابى مجار

گردآورى و ترجمه: محمود تفضلى و آنگلا بارانىlurlo