مارکس و بازگشت او نمايشی تک نفره

يكشنبه ، ۲۱ آبان ۱۳۸۵؛ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶

چاپ

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
کاری از ناصر يوسفی

استکهلم ۸ دسامبر ۲۰۰۶
ساعت ۱۸/۳۰