پاسخ کرسِت آبی های مصری به نظامیان

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

طرح از کارلوس لاتوف کاربکاتوریست برزیلی

Blue-bra woman responds to military