مصاحبه با جعفر عظیم زاده، (با زیرنویس اسپانیایی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبه با آقای جعفر عظیم زاده عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با زیرنویس اسپانیایی

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yIFPnLq-uQ