مصاحبه با تراب حق شناس در مورد بحران کنونی خاور ميانه (فایل صوتی)

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

مصاحبه با تراب حق شناس
در مورد بحران کنونی خاور ميانه

۲۵ ژوئيهء ۲۰۰۶ (راديو صدای نو، سيدنی استراليا)